Všeobecné obchodné podmienky ZZaX beauties, s. r. o.

           Všeobecné obchodné podmienky ( VOP ) – ZZaX beauties s.r.o. – kozmetika, pedikúra, manikúra, gelové nechty,                                                                                    kaderníctvo, tetovanie, masáže

                                                                         Článok I. / Všeobecné ustanovenia
1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa pod pojmom: „Dodávateľ“ rozumie spoločnosť ZZaX beauties s.r.o.. so sídlom na adrese Centrum 2304, 017 01  Považská Bystrica, IČO 47596104, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Trenčín, Oddiel:  SroVložka číslo: 29757/R „Internetová stránka“ rozumie internetová stránka www. prípadne iná internetová stránka (stránky), ktorá je s vedomím Dodávateľa presmerovaná na obsah stránky a ktorej je www.zzax.sk Dodávateľ prevádzkovateľom,
„Služby“ alebo „Služba“ rozumejú produkty a/alebo služby, ktoré sú uvedené na Internetovej stránke, „Objednávateľ“ rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná Služby prostredníctvom elektronickej komunikácie s Dodávateľom (napr. emailom alebo prostredníctvom Internetovej stránky), osobne u Dodávateľa, telefonicky, alebo iným preukázateľným spôsobom, výhradne za účelom absolvovania kurzov, školení a prenájmu školiacich priestorov.
2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Dodávateľa a Objednávateľa pri poskytnutí Služieb objednaných prostredníctvom elektronickej komunikácie s Dodávateľom (napr. emailom alebo prostredníctvom Internetovej stránky), osobne u Dodávateľa, telefonicky +421 908 826 824, alebo iným preukázateľným spôsobom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb (ďalej len „Zmluva o poskytnutí Služby“), ak nie je v týchto VOP uvedené alebo s Objednávateľom individuálne dohodnuté inak.
Článok II. / Služby
1. Obsahom Služieb poskytovaných Dodávateľom je realizácia vzdelávania pre širokú verejnosť, firmy a štátne ištitúcie v oblasti odborných
kurzov a rekvalifikácií, akreditovaných kurzov v zmysle zákona č. 568/9 Z.z o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ďalej materiálno – technické a lektorské zabezpečenie kurzov, poradenská činnosť v oblasti vzdelávania a oblasť prípravy na
podnikanie.
2. Spoločnosť ZZaX beauties s.r.o. v rámci realizácie služieb podľa Čl.ll/1 si vyhradzuje právo realizovať služby podľa charakteru,
času, spôsobu, know – how, vlastností a metodík konkretnej služby ( vzdelávanie ) a tak isto v zmysle zákona 568/9 Z.z o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Dodávateľ realizácie služby ( vzdelávanie ) po úspešnom absolvovaní vydá potvrdenie o ukončení vzdelávania a to podľa charakteru
služby ktorej sa objednávateľ zúčastnil
4. Charakteristika služieb a vydaných potvrdení v oblasti vzdelávania :
a) Školenia
– neakreditované / Potvrdenie o absolvovaní, Certifikát, Diplom
b) Odborné školenie a kurzy
– akreditované školenia v zmysle zákona 568/9 Z.z o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– neakreditované/ Potvrdenie o absolvovaní, Certifikát, Osvedčenie
c) Rekvalifikácie a akreditované kurzy
– akreditovaná kvalifikácia v zmysle §14 ods 9 zákona 568/9 Z.z o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov – vydané osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
– neakreditovaný kurz vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu, Certifikát, Osvedčenie
5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, obsahom Služieb nie je poskytovanie právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa
zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov) a poskytovanie informácii nemá charakter právneho poradenstv a,
informácie majú iba všeobecný charakter a sú z verejne prístupných zdrojov.
Článok III. / Objednávka Služieb a uzavretie Zmluvy o poskytnutí Služby
1. Vyplnením objednávkového alebo kontaktného formulára prostredníctvom emailu, alebo webovej stránky sa Objednávateľ a Dodávat eľ
ešte ničím nezaväzujú.
2. Objednávateľ si objedná službu na základe platnej ponuky spoločnosti ZZaX beauties s.r.o. a to prostredníctvom webovej
stránky spoločnosti, emailu, sms správy, reklamného letáku a sociálnych sietí.
3. Objednávateľ si môže objednať službu aj prostredníctvom iných inštitúcií, ktoré poskytujú sprostredkovateľskú a reklamnú činnosť
služieb objednávateľa na svojich webových stránkach, sociálnych kontách, emailovej komunikácií Dodávateľ neručí a nezodpovedá za
informácie o službách a cenách za služby spoločnosti ZZaX beauties s.r.o, poskytnuté inými dodávateľmi služieb, ktoré
poskytujú prostredníctvom svojich webových portálov a sociálnych sieťach môžu objednávateľa uviesť do omylu.
4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi osobné údaje ktoré dodávateľ spracuje za účelom evidencie zmluvy a vystavenia
potvrdenia o absolvovaní kurzu ,osvedčenia v zmysle §14 ods. 9 zákona 568/9 Z.z o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
5. Objednávateľ je povinný uviesť v prihláške len také osobné údaje ktoré zodpovedajú skutočnosti a to:
– Neúplné vzdelanie ( základné vzdelanie )
– Vzdelanie ( stredoškolské, vysokoškolské)
– Titul
– Meno
– Priezvisko
– Trvalý pobyt
– Dátum narodenia
– Číslo OP/CP
6. Objednávateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa o všetkých zmenách v osobných údajoch ktoré sú súčasťou VOP.
7. Zmluva o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa uzatvára vyjadrením súhlasu Objednávateľa s týmito VOP, za
podmienky, že Objednávateľ sa zaregistruje do zvoleného kurzu vyplnením záväznej prihlášky spoločnosti Global Education Centr e s.r.o.
a podpíše ju. Ak objednávateľ nedovŕšil 18 rokov zmluva musí obsahovať aj podpis zákonného zástupcu.
8. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Službu v súlade s dodacími podmienkami uvedenými v týchto VOP (článok III.)
9. Podkladom na uhradenie ceny za Službu je zálohová faktúra, faktúra alebo Dodávateľom vygenerované nezameniteľné platobné
informácie v prihláške do vzdelávacieho kurzu
10. Objednávateľ má možnosť stanoviť si splátkový kalendár za uhradenie ceny za službu podľa Čl. II/ods.1 a to pri podpise zmluvy.
11. Ak Objednávateľ zistí nesúlad medzi tým, čo objednal a chcel objednať, má povinnosť o tejto skutočnosti bezodkladne informova ť
Dodávateľa e-mailovou správou zaslanou na adresu: info@zzax.sk
[3]
Článok III. / Platobné podmienky
1. Ceny Služieb sú uvedené na Internetovej stránke www.global-education.sk. Cena služby uvedená na iných internetových stránkach sa
môže líšiť a môže uviesť objednávateľa do omylu. Preto cenu za službu musí potvrdiť objednávateľovi dodávateľ elektronicky. Dodávateľ
nie je platcom DPH.
2. Cena za službu sa môže meniť podľa dohody s objednávateľom služby. Cena za službu môže byť zmenená a to za podmienok že nastanú
okolnosti (nízky alebo vyšší počet účastníkov v kurze, zmena kalkulácie materiálno-technického a lektorského zabezpečenia na realizáciu
kurzu ), ktoré môžu ovplyvniť realizáciu vzdelávacieho procesu. Cena Služieb sa uhrádza vopred na základe zálohovej faktúry alebo
vygenerovaných nezameniteľných platobných informácii, ďalej v pokladni spoločnosti ZZaX beauties s.r.o., alebo vkladom na
účet SK88 0200 0000 0030 9277 2553 SUBASKBX (0200) – VÚB banka.
3. Po dodaní Služby Dodávateľ vydá Objednávateľovi daňový doklad (faktúru, alebo príjmový doklad o platbe), v ktorom zúčtuje pla tbu
Objednávateľa.
4. Nakoľko Dodávateľ nie je platcom DPH cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty.
5. V prípade, že sa pri niektorej Službe vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena 0 euro alebo 1 euro a pod.), Dodáv ateľ nemá
povinnosť poskytnúť Službu za chybnú cenu. V takomto prípade Dodávateľ môže Objednávateľovi ponúknuť poskytnutie Služby za riadnu
cenu. Ak Objednávateľ s riadnou cenou nesúhlasí, môže od Zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť.
6. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Služieb, ktoré sú uverejnené na Internetovej stránke s tým, že nové ceny
Služieb sú platné dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na Služby, ktoré boli objedn ané pred
zmenou, alebo podľa Čl III/2
7. Dodávateľ môže poskytnúť objednávateľovi splátkový systém financovania služby a to vopred podľa dohodnutých podmienok v zmluve.
8. Maximálna možnosť splácania služby je 4 splátky po dobu ukončenia služby. Objednávateľ sa zaväzuje, splatiť všetky svoje závä zky voči
dodávateľovi služby do ukončenia služby
9. Ak objednávateľ nesplní platobné podmienky podľa dohodnutých podmienok Dodávateľ si môže uplatniť penále v zmysle § 3 nariadenia
vlády SR číslo 87/1995 Z.z
10. Dodávateľ môže poskytnúť zľavu z ceny služby a to stanovením percentuálnej sadzby a to od 1% do 50% a to od stanovenej výšky
uvedenej v ponuke spoločnosti. Zľavy sa nedajú kombinovať a prenášať na iný produkt.
11. Dodávateľ stanový v zmluve cenu za 1 VH /45 minút, 1 VH / 60 minút, 1 školenie / deň
12. Pri zakúpení individuálnej výučby ( jazykový kurz, počítačový kurz ) je zakúpený minimálny počet vyučovacích hodín ( badget ) 10 VH.
13. Po zakúpení je platnosť zakúpených VH len 6 mesiacov od zakúpenia a objednávateľ je povinný zakúpený badget absolvovať v opačnom
prípade zakúpený badget prepadá a objednávateľ nenahrádza odberateľovi badget finančnou alebo inou náhradou. Neabsolvované VH sa
finančne nekompenzujú.
Článok IV. / Realizácia školení a odborných kurzov.
1. ZZaX beauties s.r.o garantuje kvalitu výučby (študijný program a materiál, metodiku výučby, výber lektora, priebeh kurzu a
testovanie).
2. ZZaX beauties s. r. o. si vyhradzuje právo neotvoriť kurz a školenie v prípade, že sa neprihlási dostatočný počet záujemcov alebo z dôvodov
ktoré môžu narušiť priebeh vzdelávania.
3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu realizácie, čas, dĺžku a cenu kurzov.
4. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu lektora, materiálno technického zabezpečenie a miesto uskutočnenia odborného vzdelávania aj počas
trvania kurzu ak to povaha a charakter kurzu vyžaduje.
5. Objednávateľ služby sa zaväzuje pri zakúpení služby – Jazykový kurz, školenie, odborný kurz, akreditovaný kurz , absolvovať kurz od podpísania
zmluvy realizácie služby a to podľa stanovených VOP / .
6. Ak objednávateľ zruší termín realizácie kurzu Dodávateľ mu poskytne jeden náhradný termín realizácie. V prípade opakovaného zrušenia
termínu zo strany objednávateľa budú obe strany postupovať v zmysle VOP.
7. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácií služieb bezpečnosť ochranu pri práci riadiť sa bezpečnostnými a požiarnymi smernicami
spoločnosti, dodržiavať pokyny zodpovedných osôb ktoré sú koordinátormi vzdelávania ( manažér vzdelávania ,lektor teoretickej a praktickej
výučby. Informovať dodávateľa o všetkých nedostatkoch, ktoré môžu narúšať realizáciu služby a môžu spôsobiť nedbalosťou ujmu na zdravý.
8. Objednávateľ je povinný, ak to vyžaduje charakter a systém realizácie služby zabezpečiť si počas celej doby trvania odborného kurzu : pracovné
oblečenie, obuv, osobné ochranné pomôcky, predpísanú učebnicu, alebo materiál k odborným kurzom . Učebnice a učebné materiály nie sú
zahrnuté v cene kurzu, pokiaľ nie je stanové inak.
9. Objednávateľ je povinný správať sa tak, aby nenarušoval priebeh vzdelávania počas celého kurzu, a to v súlade s dobrými mravmi a zaužívanými
normami. Chodiť včas na všetky prednášky ktoré sú stanovené dodávateľom. Dodávateľ nesmie Zasahovať svojim správaním do priebehu
vzdelávania vulgarizmami, verbálnymi a osobnými útokmi na lektorský tým a dodávateľa. Pri porušení týchto ustanovení, Dodávateľ bude
postupovať v zmysle tejto zmluvy.
10. V učebni a v priestoroch spoločnosti ZZaX beauties nie je dovolené jesť, používať mobilné telefóny počas vzdelávania, vlastnú audio a
video techniku počas výučby, počas výučby robiť video, foto a audio záznam, pokiaľ nie je stanovené inak.
11. V priestoroch ZZaX beauties je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné omamné psychotropné látky, nosenie a používanie strelných, sečných a bodných zbraní.
12. Všetky materiály (CD, DVD, materiály teoretickej časti odborných kurzov) na kurzy odbornej a jazykovej výučby a školení ktoré poskytol dodávateľ poslucháčom, je zakázané kopírovať, verejne prezentovať a šíriť prostredníctvom elektronických médií, poskytovať inej spoločnosti
alebo tretej osobe aj po dobu, keď poslucháč ukončí kurz. V prípade porušenia Dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. alebo iných právnych foriem v zmysle platnej legislatívy a zákonov
13. Materiálno- technické zabezpečenie (ďalej MTZ), ktoré sa používa na realizáciu praktickej a teoretickej výučby je poskytnuté len na výučbu
a dosiahnutie maximálneho efektu vzdelávania. MTZ stále zostáva majetkom spoločnosti. Pri úmyselnom ponechaní MTZ to môže byť posúdene
takéto konanie ako krádež.
14. Poslucháč sa zaväzuje vrátiť všetky materiály, ktoré mu boli poskytnuté na všeobecnú prípravu v prípade, ak predčasne ukončí kurz na základe
písomnej žiadosti , alebo bude vylúčený z kurzu.
15. Objednávateľ je povinný po zaregistrovaní do odborných kurzov, navštevovať všetky predpísané semináre teoretickej a aj praktickej časti kurzov
zaznamenávať svoju účasť do dochádzkového listu ktorý zabezpečuje Dodávateľ pred začatím realizácie kurzu.
16. Objednávateľ svoju neúčasť na kurze musí oznámiť a konzultovať s dodávateľom elektronicky, (email, písomne, SMS správa), písomne.
V opačnom prípade bude neúčasť považovaná ako absencia a hodiny mu nebudú nahradené.
17. Dodávateľ nenahrádza objednávateľovi absentované hodiny, len za podmienok že si ich objednávateľ dohodne s dodávateľom a objednávateľ
ich doplatí podľa dohodnutej ceny s dodávateľom
18. Objednávateľ nemá nárok požadovať zmenu ceny služby a vrátenie finančnej čiastky za absentované hodiny počas realizácie služby a za ne.
[4]
Článok IV. / Odstúpenie do Zmluvy o poskytnutí Služby, podmienky vrátenia poplatku za služby podľa Čl. II , storno poplatky a sankcie
1. Ak nie je s klientom písomne dohodnuté alebo v týchto VOP uvedené inak a charakter služby to vyžaduje, objednávateľ je oprávnený odstúpiť
od Zmluvy o poskytnutí Služby a to pred jej vznikom a kedykoľvek po jej vzniku, a to za podmienok podľa článkov VOP a to len písomne na
adresu Dodávateľa kde uvedie príčinu odstúpenia od zmluvy.
2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu kým nedošlo k začatiu
realizácie konkrétnej Služby. Po tomto momente je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby len v prípade, ak:
a) Objednávateľ uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje v zmluve, formulári, emaily o konkrétnej službe, ktorý odoslal Dodávateľovi
na jeho emailovú adresu, alebo sa ukážu ako nepravdivé alebo neúplné iné údaje, ktoré poskytol Objednávateľ Dodávateľovi
b) Objednávateľ neposkytol bezodkladne Dodávateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby, alebo Dodávateľovi budú
doručené akýmkoľvek spôsobom pozmenené Dodávateľom poskytnuté dokumenty v súvislosti s poskytnutím Služby.
c) Objednávateľ neposkytol Dodávateľovi všetky potrebné dokumenty pre poskytnutie Služby v požadovanom počte, forme alebo
obsahu, alebo nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie Služby (napríklad pri realizácií akreditovaných
kurzov kde je niekedy osobitná podmienka mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie, lekárske potvrdenie o možnosti
realizovať zvolenú službu)
d) Objednávateľ počas realizácie služby nedodržuje podmienky VOP, podmienky BOZP a PO počas realizácie služby.
3. Ak poslucháč sumu alebo zálohovú platbu za službu uhradí pred začiatkom realizácie služby a najneskôr jeden deň pred začatím predloží
písomnú žiadosť o prerušení a vrátení platby, Dodávateľ mu danú platbu vráti v plnej výške, a to najneskôr do 14 dní od doru čenia
žiadosti.
4. Ak realizáciu služby spoločnosť v stanovenom termíne neuskutoční Dodávateľ, vráti objednávateľovi poplatok za službu v hodnote ktorý
vopred uhradil.
5. Ak objednávateľ poplatok alebo zálohovú platbu za službu uhradil pred začatím, a do absolvovania 10% rozsahu realizácie služby podľa
stanovenej metodiky, predloží písomnú žiadosť o prerušení kurzu, tak Dodávateľ mu vráti zaplatenú sumu zníženú o storno poplatok vo výške
30% z ceny kurzu.
6. Ak poslucháč kurzu začne navštevovať kurz po podpísaní zmluvy za odborný kurz bez uhradenia zálohovej platby a kurz a prestane navštevovať
je povinný predložíť písomnú žiadosť o prerušení odborného kurzu najneskôr do 10% rozsahu kurzu, je povinný uhradiť Dodávateľovi sumu vo
výške 30% z ceny kurzu do 30 dní.
7. V prípade, ak poslucháč kurzu začne navštevovať kurz a po riadnom podpísaní zmluvy za kurz bez uhradenia zálohovej platby, prestane
navštevovať kurz a nepredloží písomnú žiadosť o prerušení kurzu a rozsah kurzu presiahne viac ako 10% rozsahu kurzu od začiatku termínu
stanovenom v prihláške, je povinný uhradiť Dodávateľovi sumu v plnej výške ceny kurzu podľa platného cenníka spoločnosti do 30 dní.
8. V prípade, ak poslucháč kurzu začne navštevovať kurz a po riadnom podpísaní zmluvy za kurz bez uhradenia zálohovej platby absolvuje kurz v
plnom rozsah od začiatku termínu stanovenom v prihláške a podľa metodiky vzdelávacieho kurzu je povinný uhradiť Dodávateľovi sumu v plnej
výške ceny kurzu podľa platného cenníka spoločnosti do konca realizácie kurzu.
9. Ak absolvent kurzu neuhradí stanovenú čiastku za kurz podľa tejto zmluvy v stanovenom splatnom termíne, spoločnosť si môže vymáhať
zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny kurzu za každý deň z omeškania.
10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Služby sa musí uskutočniť písomne alebo elektronickou formou zaslaním emailovej správy na známu
emailovú adresu druhého účastníka. V prípade odstúpenia elektronickou formou, je odstúpenie účinné dňom odoslania odstúpenia na
emailovú adresu druhého účastníka.
Článok V. /Reklamácie
1. Objednávateľ je povinný upozorniť Dodávateľa emailom na info@zzax.sk na nesúlad poskytovanej Služby s tým, čo bolo
predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.
2. V prípade, ak Objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže poskytovateľovi podať emailom na info@zzax.sk,
alebo poštou na adresu sídla Dodávateľa reklamáciu, v ktorej uvedie dôvod reklamácie. Reklamácie Dodávateľ vybavuje v
pracovných dňoch od 9:00 hod do 14:00 hod a spravidla do piatich (5) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie. Reklamácie v ybavuje
Dodávateľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
3. Informácia o subjekte alternatívneho riešenia sporov pre Objednávateľa, ktorý má postavenie spotrebiteľa: V prípade, že Objednávateľ, ktorý
má postavenie spotrebiteľa (t. j. je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svoj ej podnikateľskej
činnosti, zamestnania alebo povolania) nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že
Dodávateľ porušil jeho práva, Objednávateľ má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Dodávateľ na žiadosť
Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania
Objednávateľom, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 3 91/2015
Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Dodávateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená prá vnická osoba
zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný
na stránke http://www.mhsr.sk/); Objednávateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
Objednávateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov o n-line,
ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec. europa. eu/consumers/odr/
Článok VI. / Informácie o ochrane osobných údajov
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sa dotknutej osobe poskytujú nasledujúce informácie :
1. Prevádzkovateľom je :
ZZaX beauties s.r.o.
Sídlo : Centrum 2304, 017 01 Považská Bystrica
IČO : 47596104
Reg. v Obchodnom registri Okresného súdu, Trenčín, Oddiel:  SroVložka číslo: 29757/R
kontaktná osoba : Zuzana Teplanová, konateľ
Mobil : 0908 826 824
E-mail : info@zzax.sk
Kancelárie prevádzkovateľa sa nachádzajú na 1. poschodí
[5]
Dotknutou osobou, t. j. fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, je :
Titul meno a priezvisko : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trvalé bydlisko : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia : ………………………………………………………………………. Číslo OP : ……………………………………………………………………………….
Mobil : ………………………………………………. E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Osobné údaje sa spracúvajú ako súčasť zmluvnej a účtovnej dokumentácie na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov za účelom plnenia zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ktorej predmetom je poskytovanie počítačových služieb,
služieb súvisiacich s počítačovým spracúvaním údajov, reklamné a marketingové služby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
administratívne služby, správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, vyučovanie v odbore cudzích jazykov, výchova
a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu : výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov, vykonávanie odbornej prípravy na úseku
ochrany pred požiarmi, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, resp. iná činnosť v predmete podnikania prevádzkovateľa vymedzená
v zmluve alebo v zmluvnej alebo účtovnej dokumentácii (objednávky, faktúry a pod.) týkajúcej sa dotknutej osoby uvedená ako predmet činnosti
prevádzkovateľa verejne dostupná v Obchodnom registri prostredníctvom webového sídla Obchodného registra www.orsr.sk.
3. Osobné údaje dotknutej osoby sa uchovávajú po dobu predpísanú právnymi predpismi z oblasti účtovníctva, daní, archívnictva a registratúry.
Doba archivácie účtovných dokladov je 10 rokov.
4. Dotknutá osoba má právo :
– požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom,
– na opravu chybných alebo neúplných osobných údajov,
– na vymazanie osobných údajov a na obmedzenie spracovania osobných údajov,
– namietať spracovanie osobných údajov,
– na prenosnosť osobných údajov, t. j. na získanie osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré
poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenesenie k inému prevádzkovateľovi,
– kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ak boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu dotknutej osoby,
– podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov.
5. Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou pre účely uzavretia zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou
osobou a preto je v rozsahu presnej a nezameniteľnej identifikácie dotknutej osoby ako zmluvnej strany nevyhnutné poskytnúť požadované osobné
údaje. Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je povinné pre potreby platného uzavretia zmluvy ako aj pre potreby identifikácie
dotknutej osoby v prípade daňovej kontroly, kontroly účtovníctva inej zákonom predpísanej kontroly činnosti prevádzkovateľa zo strany orgánov
verejnej moci, prípadne Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a iných verejnoprávnych inštitúcii. Následkom neposkytnutia osobných údajov
zo strany dotknutej osoby by bolo neplatné uzavretie zmluvy a porušenie účtovných a daňových predpisov.
6. Prevádzkovateľ získava a zaznamenáva osobné údaje dotknutej osoba za týmto konkrétnym účelom podľa predmetu a obsahu zmluvy uzavretej
medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou
7. Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutej osoby a vykonáva spracovateľské operácie aj za účelom priameho a nepriameho
marketingu, kontroly zamestnancov, ochrany svojho majetku, podávania správ orgánom verejnej moci, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam
a iných verejnoprávnym inštitúciám, ktorých činnosť súvisí s predmetom činnosti prevádzkovateľa, ako aj za účelom kontroly úspešnosti jeho
činnosti.
8. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pomocou kamerového systému za účelom kontroly zamestnancov, ochrany majetku a za účelom kontroly
efektívnosti výkonu činnosti prevádzkovateľa v prospech dotknutej osoby v rámci predmetu činnosti prevádzkovateľa.
9. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie (cookies súbory, online identifikátory ako IP adresa a
podobne) podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby
v informačnom systéme, ktorým je databáza klientov výlučne na vlastné potreby a účely. Osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom a iba
oprávnenými a poučenými osobami v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 a príslušnými vykonávacími predpismi k týmto právnym normám.
Článok VII. / Vyhlásenie o súhlase so spracovaním osobných údajov
Podpisom tejto zmluvy objednávateľ vyjadruje súhlas so získaním a spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa Článku VI. zo strany
prevádzkovateľa, ktorým je obchodná spoločnosť ZZaX beauties s.r.o., so sídlom Centrum 2304, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 47596104,
registrovaná v OR OS Košice I, oddiel : Sro, vložka č. : 29219/V, kontaktnou osobou ktorej je Zuzana Teplanová, konateľ, mobil 0908 826 824, email
: info@zzax.sk , a to za účelom plnenia zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ktorej predmetom je
poskytovanie počítačových služieb, služieb súvisiacich s počítačovým spracúvaním údajov, reklamné a marketingové služby, vykonávanie
mimoškolskej vzdelávacej činnosti, administratívne služby, správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, vyučovanie
v odbore cudzích jazykov, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu : výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov, vykonávanie
odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce alebo iná činnosť v predmete podnikania
prevádzkovateľa vymedzená v zmluve alebo v zmluvnej alebo účtovnej dokumentácii (objednávky, faktúry a pod.) týkajúcej sa dotknutej
osoby.Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba prevádzkovateľovi konkrétne za účelom výkonu poskytnutia služieb podľa Článku II.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že pred podpísaním tohto vyhlásenia bola informovaná o všetkých právach dotknutej osoby, a to najmä o práve na
prístup k osobným údajom, práve na výmaz jej osobných údajov, práve na výmaz osobných údajov, práve na obmedzenie spracúvania osobných
údajov, oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvania osobných údajov, práve na prenosnosť
osobných údajov, práve namietať spracovanie osobných údajov ako aj práve podať návrh na začatie konania vo veci osobných údajov ako aj o tom,
že jej osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu použité prevádzkovateľom na účely priameho alebo nepriameho marketingu.
Dotknutá osoba bola zo strany prevádzkovateľa pred podpísaním tohto vyhlásenia informovaná, že pravidlá získavania, spracúvania a nakladania
s osobnými údajmi upravuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a príslušné vykonávacie predpisy ako aj Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016. Politika ochrany osobných údajov je zverejnená na webovom sídle prevádzkovateľa www.globaleducation.sk.
[6]
Článok VIII. / Záverečné ustanovenia
1. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto VOP zmeniť, doplniť alebo nahradiť novými obchodnými podmienkami (ďalej len „z meny
VOP“). Zmeny VOP Dodávateľ zverejní na Intemetovej stránke spolu s určením ich platnosti a účinnos ti alebo priamo zaslaním
zmenených alebo nových obchodných podmienok Objednávateľovi prostredníctvom emailovej správy. Ak Objednávateľ nesúhlasí so
zmenou VOP, je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi, že zmeny VOP neprijíma, a to najneskôr do dňa účinnosti zmien.
2. V prípade, ak Dodávateľ zaslal Objednávateľovi viacero obchodných podmienok platia tie obchodné podmienky, ktoré boli
Objednávateľovi zaslané ako posledné.
3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o
platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť prednostne formou dohody.
4. Obsah Intemetovej stránky je chránený v súlade Autorským zákonom, ku ktorému majetkové práva vykonáva Dodávateľ.
5. Používateľ Intemetovej stránky používaním Intemetovej stránky alebo zaslaním elektronickej objednávky z Intemetovej stránky
(Objednávateľ) vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil, porozumel ich obsahu a súhlasí s týmito VOP v celom rozsahu a bez výh rad.
6. Vzťahy Objednávateľa a Dodávateľa sa riadia príslušnou zmluvou, uzatvorenou medzi Objednávateľom a Dodávateľom, obchodnými
podmienkami pre príslušný produkt (ak boli Dodávateľom vydané), týmito VOP (ak v nich nie je uvedené inak) a všeobecne záväzn ými
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.
7. Právne vzťahy medzi Dodávateľom a Objednávateľom sa riadia slovenským právom. Vzťahy medzi Objednávateľom a Dodávateľom,
ktoré nie sú upravené týmito VOP, sú upravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č.
22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
8. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99, Bratislava 27, resp. Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
9. Kontaktné údaje Dodávateľa: ZZaX beauties s.r.o, Centrum 2304, 017 01  Považská Bystrica, SR, IČO:47596104 DIČ:2023997151,
Vložka číslo: 29757/R, Č.ú: SK5102000000003601705253 SUBASKBX (0200) – VÚB banka
10. Tieto VOP vstupili do platnosti a účinnosti dňa 15.5.2015.
11. Tieto VOP sú úplným znením po vykonaných zmenách a doplneniach zo dňa 20.5.2018. Toto úplné znenie VOP nadobúda účinnosť 25. 5. 2018.
V ………………………………………………………. Dňa ………………………………………